Szavatosság és jótállás

Az eladó szavatossági, és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A termékek leírása és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendőek a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. Szándékunk szerint a termékleírás minden olyan műszaki információt tartalmaz a termékről, mely annak felhasználási célját meghatározza, használhatóságát alapvetően befolyásolja. Mindezen információközlési törekvések ellenére a bemutatott termékek leírása nem tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. Előfordulhat, hogy vásárlás előtt ezért további információra van szükség a termékről, melyet kérhet üzleteinben vagy e-mailben ide kattintva.

A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, melyek az ÁFA értékét tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a termék kiszállításának díját. A szállítási díjakat külön tüntetjük fel, vagy lásd a Szállítás fejezetekben.

Garanciaidő és jótállás

A fényekre 10.000 Ft alatt 2 év szavatosságot vállalunk, melynek első 6 hónapjában garanciálisan cseréljük, illetve javítjuk a termékeket. 10.000 Ft feletti érték esetén 1 év garanciát és további 1 év szavatosságot vállalunk rájuk.

A műfenyőkre és girlandokra összeghatártól függetlenül 2 év szavatosságot vállalunk, melynek első 6 hónapjában garanciálisan cseréljük, illetve javítjuk a termékeket. A műfenyők a hatályos jogszabályok szerint nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek körébe.

Amennyiben sérült, hiányos vagy használatra alkalmatlan állapotú terméket kapott, haladéktalanul jelezze az ugyfelszolgalat@aqualing.hu email címen. A termékért futárt küldünk, és bevizsgálás után csereterméket küldünk ki. Az ügymenetet meggyorsíthatja, ha a terméket postai úton vagy személyesen juttatja el hozzánk (Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.). Üzleteinkben nincs lehetőség garanciális ügy intézésére, sem pénz visszafizetésre, ezzel kizárólag a központi telephely ügyfélszolgálata foglalkozik.

A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó - és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén.

Szavatosság ismertető

A szavatossági jogok sorrendje:

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás).

Elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a szavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?

Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:

  • ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
  • ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs szavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).

Ki mikor mit bizonyít?

A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó - és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén.

Kötelező jótállás ismertető

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, kötelező jótállás esetén ez egy év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

Látni kell azonban, hogy a gyakorlatban a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan „párhuzamosan” telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor átfedésben vannak. Amennyiben például a fogyasztó szivattyút vásárol 10.000 Ft feletti értékben, arra a vonatkozó rendelet alapján egy év kötelező jótállás jár, függetlenül attól, hogy a Ptk. alapján pedig – fogyasztói szerződés esetén - két év jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek a szavatossági jogok.

A jótállás azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén

a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállás alapján érvényesíthető jogok a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Vásárlástól való elállás joga 

A Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. 

A termék visszaküldésének a költsége a Vevőt terheli. A forgalmazó a teljes vételárat csak abban az esetben köteles visszatéríteni, ha a termék srtetlen csomagolásban, eredeti, értékesítésre alkalmas állapotban érkezik vissza. Minden, használatból eredő értékcsökkenést joga van a visszautalandó összegből levonni.

Kérjük, hogy a szavatosság és a jótállás ügyekben az alábbi email címen vegyék fel velünk a kapcsolatot:

E-mail: ugyfelszolgalat@aqualing.hu

Főszezonban a megnövekedett forgalom miatt az ügyintézés a szokásosnál lassabb lehet. Türelmüket előre is köszönjük!

Garanciális ügyekben további segítséget nyújtunk az alábbi oldalon: https://ugyfelszolgalat.dekortrend.hu/

Panaszkezelés

Panasz és kifogás esetén kérjük forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz (ugyfelszolgalat@aqualing.hu), és írásban küldje meg részükre a probléma leírását. Minden esetben adjon meg válasz elérhetőséget, és ha van, akkor rendelésszámot vagy azt a nevet, amin arendelését rögzítettük, valamint a termék nevét és cikksázmát, megkönnyítve ezzel a beazonosítást és a gyorsabb ügyintézést.

Jogvita esetén a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat! Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő a forgalmazóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Békéltetőtestületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6001 Kecskemét Pf. 228.
E-mail: mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Baranya megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36-72/507-154
E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323
E-mail: fmkik@fmkik.hu; mariann.jakab@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület Elérhetőségek
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
E-mail: eniko.kovacs@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305-306. szoba.
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
E-mail: kemkik@kemkik.hu
Honlap: https://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Pest megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703

Somogy megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000 06-82-501-000

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
E-mail: kamara@tmkik.hu

Veszprém megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513 
e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online Vitarendezési Platform:

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendeletében foglaltaknak megfelelően online adásvételi szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogvita esetén a jogvita rendezésére a Vevő igénybe veheti az Online Vitarendezési Platform-ot.